תנאי שימוש לקריאתך

מייפל – תנאי שימוש

תנאי שימוש אלו ("תנאי השימוש")מהווים הסכם משפטי מחייב בין חברת מיטינג רום בע"מ ("מייפל"ו/או "החברה")   והמשתמשים בשירותיה ("משתמש(ים)", "הנך" או "אתה"). תנאי השימוש מסדירים וקובעים את אופן השימוש בשירותי החברה (כהגדרתם להלן). על כן, מומלץ לקרוא בקפידה ובעיון תנאי שימוש אלו, בטרם שימוש בשירותי החברה.
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם חלים באופן זהה על שני המינים. כל האמור בתנאי שימוש אלו בלשון יחיד - אף רבים במשמע.
מדיניות הפרטיות   של החברה ("מדיניות הפרטיות") וכן כל תנאי נוסף אשר עשוי להיות מוצג באתר החברה או באפליקציית החברה, הינם חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו (יחד יכונו להלן: "התנאים". בעת כל התקנה, כניסה, גישה או כל שימוש בשירותי החברה, ו/או הקלקה על לחצן "אני מאשר" ו/או "אני מסכים" ו/או "הזמן" ו/או כל ניסוח דומה (אך ורק במקרים רלוונטיים בהם הסכמה כאמור נדרשת), המשתמש מאשר כי קרא, הבין והינו נותן את הסכמתו המלאה לתנאים. כמו כן, המשתמש מאשר ונותן הסכמתו כי בעת שימוש בשירותי החברה, הוא יפעל בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות. על כן, משתמש אשר אינו מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות כל שימוש בשירותי החברה, לרבות התקנת האפליקציה ו/או גישה לאתר החברה ולהסיר את התקנת האפליקציה, במידה והותקנה. החברה לא תישא בכל אחריות בגין שימוש באתר שלא על פי הוראות התנאים.

תיקון ו/או שינוי התנאים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את התנאים, כולם או חלקם, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. במידה ויבוצעו שינויים ו/או תיקונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת תנאי השימוש המעודכנים באתר. תאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה". המשך השימוש בשירותי החברה, לאחר הצגתם של תנאי השימוש המעודכנים מהווים את הסכמתו של המשתמש לשינויים ו/או התיקונים אשר בוצעו. במידה והחברה תבצע שינויים אשר, לשיקול דעתה של החברה, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיו של המשתמש, החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באתר, דרך חשבון המשתמש, אם קיים, או בהתראת דוא"ל במידה וקיים במאגר החברה. בכפוף לדין החל, המשתמש מוותר בזאת על כל זכות או דרישה אשר מחייבים חתימה (שאינה אלקטרונית) או מסירה של מסמכים שאינם אלקטרוניים לעניין תיקונים ו/או שינויים בתנאים.

הגבלת גיל וכשירות

השימוש בשירותי החברה מיועד לבגירים מעל גיל 18 בלבד. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הינו בן 18 לפחות ובעל כשרות משפטית להתחייב לתנאים אלה ולשימוש ולביצוע פעולות משפטיות מחייבות, בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולפי כל דין וכן לא קיימת למשתמש כל מניעה חוקית או מניעה אחרת להתקשר בתנאים ולקבל את שירותי החברה. במידה ואינך מעל גיל 18 ו/או אינך בעל כשרות משפטית, הנך נדרש שלא לעשות כל שימוש בשירותי החברה, לרבות להתקין ו/או להיכנס לאתר החברה ו/או להשתמש בכל שירות המוצע באתר החברה ו/או באפליקציה וכן להסיר את התקנה האפליקציה, במידה והותקנה.

רישום לשירותי החברה, יצירת חשבון משתמש

בכדי להשתמש בשירותי החברה, המשתמש יידרש ליצור את חשבון המשתמש (להלן: "החשבון").במסגרת החשבון, יוכל המשתמש לצפות במצב הפעולות אשר בוצעו על ידו במסגרת שירותי החברה. כמו כן, במסגרת החשבון, ובכל עת, יוכל המשתמש לערוך ו/או לעדכן את פרטי המשתמש, לרבות שם המשתמש, כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא"ל וכדומה ("פרופיל המשתמש"). המשתמש מצהיר ומתחייב כי: (1) יספק מידע מדויק ומלא, הן במהלך ההרשמה והן כל מידע אשר יימסר במהלך השימוש בשירותי החברה; (2) לא לספק מידע של צד שלישי ללא הסכמתו המפורשת לרישום כאמור ולתנאים. במידה והשימוש בשירותי החברה נעשה בשם כל צד שלישי או ישות משפטית או אחרת, המשתמש מתחייב בזאת כי הינו נציג מורשה של תאגיד ו/או בעל כל האישורים הדרושים והאסמכתאות הנדרשות על מנת לפעול בשם הצד השלישי, וכי הצד השלישי הסכים להיות כפוף לתנאים אלו. כל שימוש בפרטיו של צד שלישי יהיה באחריות המשתמש בלבד; (3) המשתמש הינו האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות פרטי הגישה לחשבון, והינו האחראי הבלעדי לכל הפעולות המתרחשות תחת החשבון, לרבות שימוש שאינו מורשה על ידו. המשתמש מתחייב ליצור באופן מידי קשר עם החברה ולהודיע על כל גילוי ו/או שימוש בלתי מורשה ו/או חדירה בלתי מורשית ו/או כל עדכון למידע שנמסר באמצעות חשבון. יובהר, כי מסירת פרטים שגויים עלולה לעלות לכדי עבירה פלילית. המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה על כל הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו במקרה בו המשתמש ו/או מי מטעמו מסר מידע שגוי ו/או לא מדויק ו/או לא שלם ו/או כוזב ו/או במקרה בו המשתמש לא עדכן את החברה באופן מידי על כל שינוי כאמור.

החברה שומרת לעצמה את הזכות, תחת שיקול דעתה הבלעדי של החברה, להשעות או לבטל את החשבון ו/או שירותי החברה ו/או לסרב לספק את השירותים, עם או ללא מתן הודעה מוקדמת, במידה ולחברה ישנו יסוד סביר להניח כי המשתמש, בכל עת, מסר פרטים שאינם מדויקים ו/או מעודכנים ו/או מלאים ו/או נכונים.

שירותי החברה והזמנתם

החברה מספקת למשתמש את השירותים אשר יפורטו להלן (יחד יכונו להלן: "השירותים" ו/או "שירותי החברה"):
  1. אתר האינטרנט של החברה הזמין בכתובת www.maplehouse.co  ("האתר").
  2. אפליקציית החברה הזמינה (או תהיה זמינה בעתיד) להורדה בחנויות האפליקציות ואשר מאפשרת (או תאפשר) למשתמש, באמצעות ממשק ידידותי ונוח לתפעול, לקבל את שירותי החברה דרך המכשיר החכם ("האפליקציה").
  3. התוכן המוצע על ידי החברה במסגרת האתר ו/או האפליקציה, לרבות כל טקסט, תמונה, וכל תוכן אחר הזמין באתר ו/או באפליקציה, לרבות, אך לא רק, סימנים מסחריים, לוגואים, עיצובים, תוכנה, אייקונים, גרפיקה וכדומה (יחד יכונו להלן: "התוכן").
  4. השירותים המוצעים למשתמש ע"י החברה במסגרת האתר ו/או האפליקציה הם השכרת חדרי ישיבות וחללים וכן שירותים נלווים אחרים אותם ניתן להזמין דרך האתר ו/או האפליקציה ו/או דרך סוכנים ו/או עובדים של החברה. הזמנת השירותים דרך האתר ו/או האפליקציה תעשה באמצעות כרטיס אשראי בכפוף לקבלת אישור חברת האשראי.
יובהר כי מתן כל שירות משירותי החברה הינו תחת שיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה. החברה יכולה לסרב למתן שירות כלשהו, עם או בלי סיבה ובכל עת, והחברה אינה מחויבת במתן פירוט ו/או הסבר ביחס לסירובה למתן שירות כאמור.

מדיניות ביטול ו/או שינוי הזמנה

מדיניות הביטול ו/או השינוי של הזמנת חדרים היא כדלקמן:
 
מועד הביטול ו/או השינוי
תוצאה
עד 7 ימים לפני מועד הפגישההלקוח לא יחוייב בגין ההזמנה וייזקף לו זיכוי מלא לשימוש עתידי שינוצל תוך שנה מיום ההזמנה המקורית
עד 24 שעות לפני מועד הפגישההלקוח יחוייב בסך 25% מההזמנה וייזקף לו זיכוי בסך 75% מההזמנה לשימוש עתידי שינוצל תוך שנה מיום ההזמנה המקורית
בטווח של 24 שעות לפני מועד הפגישההלקוח יחוייב בסך 100% מההזמנה

ביטול ו/או שינוי הזמנה יעשו באחת מהדרכים הבאות:
  1. דרך האתר;
  2. באמצעות שליחת מייל לכתובת הדוא"ל info@maplehouse.co;
  3. באמצעות שיחת טלפון וקבלת אישור ביטול או שינוי מנציג החברה.
למען הסר ספק, מדיניות הביטול ו/או השינוי הנ"ל תיושם גם על ביטול ו/או שינוי הזמנות שנעשו דרך בנק הקרדיטים של הלקוח.

קניין רוחני ורישיון שימוש

האתר, האפליקציה, שירותי החברה והתוכן (כהגדרתו לעיל), הינם בבעלות החברה או צדדים שלישיים והינם מוצגים לשימושו האישי והלא מסחרי של המשתמש בלבד ובכפוף להוראות התנאים. החברה מעניקה בזאת למשתמש רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, שאינו ניתן להעברה ו/או המחאה, שאינו מסחרי, ושניתן לביטול, להשתמש באתר, באפליקציה ובשירותי החברה בכפוף ובהתאם להוראות התנאים. למעט הרישיון המוגבל לעיל, אין לראות בתנאים הענקת רישיון לשימוש בזכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות של החברה אשר נשמרות במלואן על ידי החברה ו/או על ידי הצד השלישי הרלוונטי. החברה רשאית לבטל את הרישיון המוגבל בכל עת ומכל סיבה שהיא. החברה שומרת זכותה למנוע גישה לאתר ו/או לאפליקציה ו/או לשירותי החברה מכל משתמש אשר יפר ו/או יבצע ניסיון להפר את זכויות הקניין הרוחני של החברה ו/או הצדדים שהשלישיים .

תכנים וקישורים לתכנים מטעם צדדים שלישיים

התוכן (כהגדרתו לעיל) עשוי לכלול קישורים לאתרים של צדדים שלישיים ו/או תכנים של צדדים שלישיים (כגון פרסומות) שאינם בבעלות החברה ו/או מופעלים על ידה ("אתרי צד שלישי" ו- "תוכן צד שלישי"בהתאמה). בעת כניסה לאתר צד שלישי, המשתמש יהיה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של אותו צד שלישי ועל כן מומלץ לעיין בקפידה בתנאים הרלוונטיים. המשתמש מאשר ומסכים כי: (1) לחברה אין כל שליטה על אתרי צד שלישי ו/או על תוכן צד שלישי, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם ואין החברה מחויבות לפקח על התכנים ו/או השירותים של אותם צדדים שלישיים; (2) כל תוכן צד שלישי ו/או תוכן באתר המציג ו/או מפנה לאתרי צד שלישי אינו יחשב ככזה אשר מהווה אישור ו/או עידוד ו/או המלצה מטעם החברה ביחס לשירותי הצד השלישי; וכן (3) החברה אינה מפקחת אחר אתרי צד שלישי ו/או תכני צד שלישי ואיננה אחראית, במישרין או בעקיפין, לחוקיות התוכן של צד שלישי, דיוק התוכן של הצדדים השלישיים ו/או לכל אובדן או נזק שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכותו של המשתמש על כל אתר של צד שלישי או שירותים או מוצרים הזמינים שם, אשר הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש .

הגבלות שימוש

המשתמש יעשה שימוש באתר, באפליקציה, בשירותי החברה ובתוכן בהתאם להוראות התנאים בלבד וכן בהתאם להוראות הדין הרלוונטי. המשתמש מסכים כי לא ישתמש בשירותי החברה ו/או יאשר לצד שלישי ו/או יעודד צד שלישי להשתמש בשירותי החברה, במישרין ו/או בעקיפין, כדלקמן: (1) באופן בלתי חוקי, שאינו הולם, בלתי מוסרי, בלתי מורשה ו/או כל שימוש לרעה ו/או שימוש לא סביר ו/או למטרה אסורה ביחס למטרות השירותים; (2) באופן אשר ימנע מאחרים את האפשרות להשתמש בשירותי החברה .

בנוסף, המשתמש מתחייב שלא: (1) לעקוף, להשבית או להפריע למאפיינים הקשורים לאבטחה של האתר, האפליקציה ושירותי החברה ולתפעולם התקין וכן לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר או האפליקציה ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בהם ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם אשר עלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לאפליקציה ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם; (2) להסיר כל תוכן מהאתר ו/או האפליקציה, לרבות הודעת זכויות יוצרים; (3) להשתמש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותי החברה על מנת לקדם, לנהל או לתרום לפעילות המפרה זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות פרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או הקשורה ל: (א) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי או פורנוגרפי; (ב) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה זדונית אחרת העלולה לחבל במערכות של החברה ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ג) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה; (4) לאסוף כתובת דוא"ל של צדדים שלישיים ו/או פרטים אחרים מהאתר ו/או מהאפליקציה בין אם באמצעים אלקטרוניים ובין אם באמצעים אחרים, ע"י פריצה ו/או כרייה, לרבות לצורך דיוור לא מאושר; (5) להשתמש באמצעי חדירה אלקטרוניים או כל אמצעי לרבות סקריפטים; (6) להעתיק, להפיץ או לשעתק כל חלק משירותי החברה לרבות האתר ו/או האפליקציה ו/או להשתמש, לשנות או לשלב את האתר ו/או האפליקציה ו/או שירותי החברה לתוך תוכנה או אתר או אפליקציה אחרת, או ליצור יצירות נגזרות; (7) למכור ו/או להעניק רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויותיו על פי הסכם זה כל צד שלישי; (8) להשתמש בשם החברה, בלוגו או בסימנים המסחריים שלה ללא אישור מראש בכתב מהחברה .

החברה רשאית למנוע מהמשתמש כל שימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או ובשירותי החברה במידה ותעשה מודעת ו/או יהיה לחברה חשש סביר לכל פעולה מפרה או כזו אשר עשויה להתפרש כהפרה של התנאים. כמו כן, החברה רשאית להגביל את שימושו של המשתמש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותי החברה מכל סיבה אחרת ולסיים את התנאים על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה אינה מתחייבת או אחראית לכך ששירותי החברה יהיה זמינים לשימוש בכל מקום ובכל מועד. החברה רשאית לשנות, לעדכן, להשהות ו/או לסיים את שירותי החברה בכל עת. הכניסה לאתר ו/או לאפליקציה ו/או התקנת האפליקציה ו/או השימוש בשירותי החברה הינן על אחריותו הבלעדית של המשתמש .

שדרוגים, שינויים ותמיכה טכנית

החברה עשויה מפעם לפעם לבצע שדרוגים ו/או עדכונים של האתר ו/או האפליקציה, ועשויה לשדרג באופן אלקטרוני ואוטומטי את גרסת האפליקציה בה אתה משתמש. המשתמש נותן את הסכמתך לשדרוג ו/א שינוי אוטומטי כאמור, ומסכים כי תנאים אלו יחולו על כל גרסה משודרגת ו/או מעודכנת. החברה אינה מתחייבת ליתן ו/או לספק תמיכה טכנית ו/או כל תמיכה אחרת, לרבות בדבר תפעולו של האתר ו/או האפליקציה ו/או השירותים. יחד עם זאת, הנך יכול לפנות בכל עת לכתובת הדואר האלקטרוני info@maplehouse.co ותמיכה טכנית תינתן בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

פרטיות

מדיניות הפרטיות של החברה מתארת את האופן שבו החברה אוספת, משתמשת, מאחסנת ומשתפת את המידע של המשתמש. על ידי כניסה לאתר ו/או התקנת האפליקציה ו/או שימוש בשירותי החברה, המשתמש מסכים ומאשר כי החברה תשמש במידע אשר נאסף ביחס למשתמש כמתואר במדיניות הפרטיות.

היעדר מצגים, הגבלת והסרת אחריות

למעט אם מצוין מפורשות בתנאים, האתר, האפליקציה ושירותי החברה ניתנים כמות שהם ( ‘AS IS’ ) ועל בסיס זמינות ללא כל אחריות, מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, מצגים, התחייבויות והתאמה למטרה מסוימת. החברה אינה מתחייבת כי האתר ו/או האפליקציה ו/או שירותי החברה יפעלו ללא שגיאות, הפרעות, הפסקות (זמניות או קבועות) או ללא וירוסים או קודים מזיקים אחרים, כי יהיו נכונים, שלמים או מעודכנים ו/או כי יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למערכות החברה ו/או כי תקלות יתוקנו. כמו כן, החברה רשאית לשנות את השירותים ו/או לבטלם בכל עת, לרבות כל רכיב אחר בשירותי החברה, לא הודעה מוקדמת למשתמש.

המשתמש מסכים כי החברה לא תישא באחריות כלפיו או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזקים הנובעים מבעיות טכניות, לרבות, ללא הגבלה, בקשר עם האינטרנט או עם כל ספקי התקשורת. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, עונשי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות לציוד, כתוצאה משימוש בשירותי החברה, שלא על פי תנאים אלו, ו/או היעדר יכולת לבצע שימוש - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה, אי שמירה ו/או גיבוי ו/או אובדן של תכנים ו/או כל מידע ביחס למשתמש ו/או לשירותים, אפילו אם החברה קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על התמורה אשר שולמה בפועל ע"י המשתמש בעבור שירותי החברה וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי. החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת השירותים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך קבלת ו/או מתן השירותים או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני. החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק את שירותי החברה במועד המבוקש. המשתמש מתחייב כי לא תהא לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין האמור לעיל. השימוש בשירותי החברה הינו באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. ידוע למשתמש כי החברה הסכימה להתקשר עם המשתמש על בסיס הגבלת אחריות זו וכי החברה מסתמכת על כך.

שיפוי

המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת שירותי החברה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל תביעה ו/או נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכר טרחה עורך דין והוצאות משפטיות סבירות, עקב הפרת תנאים אלו ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרה כאמור. למען הסר ספק מובהר כי, אין בסעיף שיפוי זה בכדי לגרוע מסעדים נוספים המוקנים לחברה על פי כל דין .

סיום תנאי השימוש

במידה וטרם נחתם בינך לבין החברה הסכם הזמנה, באפשרותך לסיים התקשרותך עם החברה בכל עת על ידי הפסקת השימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותי החברה והסרת התקנת האפליקציה. אם ברצונך למחוק את חשבון המשתמש, אנא  צור קשר עם החברה בכתובת הדוא"ל info@maplehouse.co או באמצעות פרטי ההתקשרות המפורטים מטה. ככל שלא הודיע המשתמש על ביטול ההתקשרות, ייחשב הוא כמי שמסכים לתנאי השימוש. לצורך הבהרה, במידה ונחתם הסכם או בוצעה הזמנה בינך לבין החברה, מחיקת החשבון ו/או הסרת האפליקציה לא תהווה סיום של ההתקשרות ויהיה על המשתמש לבצע את סיום ההתקשרות כמפורט בהסכם או בהזמנה הרלוונטי/ת. החברה עשויה להפסיק ו/או להשהות את גישתך לכל או חלק כלשהו של שירותי החברה בכל עת, עם או ללא סיבה, עם או ללא הודעה מוקדמת (אלא אם הודעה כאמור נדרשת עפ"י דין). בפרט, החברה רשאית להפסיק ו/או להשהות את גישתך לכל או חלק כלשהו של שירותי החברה בכל עת, במידה ולא שולמו לחברה סכומים כלשהם אותם חב המשתמש לחברה. כמו כן, רישיון השימוש יפוג אוטומטית בעת הפרה כלשהי של התנאים, בנוסף לכל סעד אשר יעמוד לרשות החברה עפ"י דין. כל תנאי אשר מטבעו אמור לחול לאחר סיום התנאים, ימשיך לחול לאחר סיומם ו/או פקיעתם מכל סיבה שהיא.

כללי

התנאים מהווים את מלוא ההסכמות בין הצדדים. במידה והוראה מהוראות התנאים, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התנאים ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של החברה על זכות כאמור. החברה תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש לצד שליש, ללא מתן הודעה אלא אם הודעה כאמור נדרשת עפ"י דין. על תנאי השימוש הללו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי שימוש אלו והשימוש באפליקציה הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו בלבד.

צור קשר

לכל שאלה לגבי האתר ו/או האפליקציה ו/או שירותי החברה ניתן ליצור קשר עם החברה, כדלקמן:
מיטינג רום בע"מ ח.פ. 51-585003-0
כתובת: לילנבלום 30 , תל אביב , ישראל
הנהלת ראשית: ספיר 1, הרצליה, ישראל
מספר טלפון:  03-5545477
כתובת דוא"ל: info@maplehouse.co